صفحه نخست 

تماس با رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در آفریقای جنوبی
 
 
حمید افتخاری

تلفن همراه ۰۰۲۷۷۳۹۴۱۴۳۸۲

شماره تلفن محل کار ( سفارت ج.ا.ایران درپرتوریا): ۰۰۲۷۱۲۳۴۲۵۸۸۰

شماره فاکس:۰۰۰۲۷۸۶۵۰۴۹۳۹۰

ایمیل : commercialattache@iranembassy.org.za